tria el llenguatge:

Reglamentació

Reglamentació

DIPÒSITS D’HIDROCARBURS
DIPÒSIT DE SUPERFÍCIE
Primera revisió als 10 anys de la seva posada en servei, després:
Revisió obligatòria de proves de canonades cada 5 anys.
Inspecció obligatòria de tota la instal•lació cada 10 anys.

DIPÒSIT SOTERRAT
Primera revisió als 10 anys de la seva posada en servei, després:
Revisió obligatòria amb prova d’estanquitat i proves de canonades cada 5 anys.
Inspecció obligatòria de tota la instal•lació cada 10 anys.
Si el dipòsit és de doble paret també es comprovarà el valor d’aïllament anualment.

El Govern d’Andorra va aprovar el novembre del 2010 un reglament amb requisits de seguretat pel que fa a l’estanquitat dels dipòsits d’hidrocarburs. Un dels objectius principals és evitar vessaments al medi ambient i per aconseguir-ho cal revisar tots els dipòsits.

Tots els dipòsits (un cop passada una inspecció) obtindran una placa d’identificació que acredita el compliment de les condicions previstes al Reglament.

REGLAMENTACIÓ
Reglament d’emmagatzematge i subministrament d’hidrocarburs. BOPA Núm 64 Any 22 data 10/11/2010
www.bopa.ad/bopa/022064/Pagines/68F12.aspx

Modificació del Reglament d’emmagatzematge i subministrament d’hidrocarburs. BOPA Núm 38 Any 24
data 08/08/2012
www.bopa.ad/bopa/022064/Pagines/68F12.aspx
CONTROL D’ASCENSORS
Revisió obligatòria en Edificis Industrials i de Pública concurrència d’aparells elevadors i escales mecàniques cada 2 anys.

Revisió obligatòria en Edificis d’Habitatges d’aparells elevadors cada 4 anys.

Revisió obligatòria en Xalets d’aparells elevadors cada 6 anys.

Inspecció i control d’aparells elevadors en Andorra, on s’avalua la sala de màquines, sala de politges, els recintes de l’aparell, la fossa, les portes d’accés i enclavament, la cabina, el contrapès, la suspensió i paracaigudes, la limitada de velocitat, les guies, amortidors i final de recorregut, joc entre cabina i parets accessos, màquines, sistemes de frenada, instal•lació i aparells elèctrics, protecció contra defectes elèctrics, i retolació entre d’altres.

REGLAMENTACIÓ
Reglament d’aparells d’elevació i instrucció tècnica del Reglament d’aparells d’elevació referent a ascensors electromecànics, hidràulics o oleoelèctrics. BOPA Núm 48 Any 7 data 06/09/1995
www.bopa.ad/bopa/007048/Pagines/6792.aspx

Instrucció tècnica del Reglament d’aparells d’elevació referent a normes de seguretat per a aparells elevadors verticals per a persones amb mobilitat reduïda. BOPA Núm 74 Any 8 data 06/11/1996
www.bopa.ad/bopa/008074/Pagines/4F66.aspx
CONTROL D’INSTAL•LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL•LACIÓ ELÈCTRICA A NIVELL D’USUARI (BT)
Revisió Periòdica Obligatòria (només per establiments de concurrència pública d’Andorra):
Establiments amb més de 701 persones admissibles, inspecció i control cada 2 anys.
Establiments amb menys de 700 persones admissibles, inspecció i control cada 3 anys.

INSTAL•LACIÓ ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ (MT)
Revisió Periòdica Obligatòria cada 5 anys.

La inspecció i control de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió són principalment l’estudi del correcte estat i funcionament de les canalitzacions i quadres elèctrics en els edificis i establiments.
Mentre que les instal•lacions elèctriques de mitja tensió és l’estudi del correcte estat i funcionament dels Centres de Transformació, Centres de Producció i Centres Receptores.

REGLAMENTACIÓ
Reglament d’instal•lacions elèctriques de Baixa Tensió. BOPA Núm 72 Any 6 data 13/12/1994
www.bopa.ad/bopa/006072/Pagines/A3AA.aspx

Decret de modificació del Reglament d’instal•lacions elèctriques de Baixa Tensió. BOPA Núm 24 Any 11 data 28/04/1999
www.bopa.ad/bopa/011024/Pagines/18CCE.aspx

Decret de modificació del Reglament d’instal•lacions elèctriques de Baixa Tensió. BOPA Núm 24 Any 21 data 25/03/2009
www.bopa.ad/bopa/021024/Pagines/5A4BE.aspx
CONTROL D’INSTAL•LACIÓ DE GAS
Relatiu a les instal•lacions fixes d’emmagatzematge dels gasos del petroli liquats:
Revisió obligatòria anyalment de cada cisterna on s’ha d’inscriure al llibre de manteniment.
Revisió obligatòria cada 10 anys amb una revisió completa on queda reflectida en el reglament de gas.

REGLAMENTACIÓ
Reglament de gas. BOPA Núm 5 Any 9 data 15/01/1997
www.bopa.ad/bopa/009005/Pagines/CD26.aspx

Decret de modificació de l’annex número I del Reglament de gas. BOPA Num 45 Any 25 data 25/09/2013
www.bopa.ad/bopa/025045/Pagines/8152E.aspx
CONTROL D’INSTAL•LACIÓ CONTRA INCENDIS
La revisió de les instal•lacions contra incendis són recomanades pel Ministeri d’Indústria del Govern d’Andorra en establiment de concurrència pública.

Establiments amb més de 701 persones admissibles, inspecció i control cada 2 anys.
Establiments amb menys de 700 persones admissibles, inspecció i control cada 3 anys.

Inspecció i control de les disposicions necessàries per a garantir la seguretat contra el risc d’incendi i de pànic en els establiments destinats a concurrència pública.

REGLAMENTACIÓ
Reglamentació de seguretat contra incendis en els locals públics aprovat per Govern el 17 de març de 1978.
INFORMES ACÚSTICS
Realitzem informes acústics i de vibracions molt variats.

Amidaments acústics per identificar i quantificar sorolls puntuals, sol•licitats per particulars o empreses, informes de soroll i vibracions per sol•licitar llicències d’obertures i funcionament de locals que poden ocasionar soroll com tallers mecànics, bars, restaurants, discoteques i qualsevol activitat que pugui emitir nivells acústics per sobre de l’exigit per la legislació d’Andorra.
Informes pericials acústics per judicis entre particulars o persones jurídiques en aquells casos que no s’aconsegueix un acord amistós entre les parts.

REGLAMENTACIÓ
Reglament de la contaminació acústica. BOPA Núm 32 Any 8 data 08/05/1996
www.bopa.ad/bopa/008032/Pagines/4D8A.aspx
INFORMES DE PATOLOGIES
Informes de diagnòstic de patologies en l’edificació, on s’analitzen i es proposen les solucions tècniques més adients als problemes detectats.
És diagnostica el síntoma que s’observa, els elements constructius afectats per aquesta patologia, les característiques d’aquest síntoma i finalment el tractament a seguir.
De l’estalvi de costos innecessaris depèn d’un bon diagnòstic que el conduirà a l’aplicació d’un tractament adequat de les patologies detectades.

REGLAMENTACIÓ
Modificació del Reglament de Construcció. BOPA Núm 50 Any 24 data 10/10/2012
www.bopa.ad/bopa/024050/Pagines/7A59E.aspx
TERMOGRAFIES
Les termografies és una tècnica que permet calcular temperatures a distància. Permet captar la radiació infraroja, fent servir càmeres termogràfiques.

Es preparen informes per la detecció de patologies en edificació, estudi de pèrdues energètiques en edificació, detecció de ponts tèrmics, detecció de gasos, detecció de pèrdues en instal•lacions d’aigua i control d’instal•lacions elèctriques per evitar possibles averies i incendis.
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS
Es preparen estudis energètics d’edificis, la classificació d’energia pot ser utilitzar per vivendes existents o noves. Si un habitatge té una classificació energètica serà més fàcil detectar millores per augmentar la seva eficiència, i així poder aportar solucions per un estalvi d’energia.

També es preparen certificats energètics, que donen informació sobre les característiques energètiques de l’edifici, així com la seva classificació energètica.

REGLAMENTACIÓ
Reglament de la certificació de l’eficiència energètica en l’edificació. BOPA Núm 53 Any 24 data 31/10/2012
www.bopa.ad/bopa/024053/Pagines/7AE86.aspx
ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS)
La inspecció tècnica d’edificis (ITE), és un control tècnic al que s’haurien de sotmetre periòdicament els edificis en Andorra.

Les revisions dels elements dels edificis més destacats són fonamentació i estructura, façanes i mitgeres, estanqueïtat i cobertes, instal•lacions i altres elements que afecten a la seguretat.

En general es revisen els elements que afecten a la salubritat i la seguretat de l’habitatge i les persones que viuen en l’edifici.