tria el llenguatge:

Serveis

Serveis • DIPÒSITS D’HIDROCARBURS

  Inspecció i control de les instal•lacions d’emmagatzematge d’hidrocarburs en dipòsits soterrats o de superfície. Aquest control permetrà detectar possibles vessaments del producte.

 • CONTROL D’INSTAL•LACIONS

  Inspecció i control de les diferents instal•lacions que tenim a Andorra com són, instal•lacions elèctriques, gas, contra incendis, lampisteria, sanejament i climatització.

 • CONTROL D’ASCENSORS

  Inspecció i control d’aparells elevadors, per garantir el seu funcionament i la seva seguretat. S’avalua l’estat general, i en concret les condicions de muntatge i instal•lació.

 • TERMOGRAFIES

  Informe de termografia, per detectar fallades a través de la seva temperatura, per instal•lacions elèctriques, d’aigua o pèrdues energètiques en façanes d’edificis.

 • INFORMES ACÚSTICS

  Informe d’amidaments acústics per identificar i quantificar fonts de soroll, sol•licitar llicències d’obertures de locals o definir els materials a emprar en una obra d’insonorització.

 • INFORMES DE PATOLOGIES

  Informe tècnic per detectar, analitzar i proposar solucions tècniques adequades a les patologies constructives que presenten els edificis, tant funcional com estructural.

 • CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS

  Estudis energètics, i certificacions energètiques d’edificis determinant les característiques i la qualificació energètica, detectant els punts febles i aportant solucions per un estalvi d’energia.

 • ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS)

  La ITE és una inspecció tècnica de l’edifici en Andorra, per revisar els elements que afecten a la salubritat i la seguretat de l’immoble i les persones que l’habiten.