top of page
image00006.jpeg

CONTROL DE QUALITAT D'OBRA

Control de qualitat de tots els elements d'obra, mitjançant equip propi homologat i certificat.

D'aquesta manera es podrà obtenir la màxima precisió en els nostres resultats.

CONTROLS

FORMIGÓ

  • Assajos previs del formigó

GEOTECNIA

  • Compactació en vial i terraplens.

  • Característiques físiques i mecàniques del sòl.

INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS

  • Control i proves de tots els serveis

VIALS

  • Mescles bituminoses així com components varis

ACER

  • Acer per estructures (Barres d'acer, soldadures, ancoratges).

ANCORATGES EN TERRENY

  • Proves de tesat i assaigs de beurades

bottom of page